Your browser does not support JavaScript!

 

 

分類清單
【導師資訊】 Informasi Guru / Thông tin giáo viên chủ nhiệm
班  級 導  師 教師經歷

四科二甲

學歷:紐約市立大學 電腦碩士 

職稱:講師  

專長:資料庫系統開發、網頁程式設計  

電話:02-2601-5310  分機2581

傳真:02-2603-0750  

E-mail:080011@mail.hwu.edu.tw

四科二乙

學歷:英國克藍菲爾大學 工業製造博士 

職稱:副教授  

專長:資訊管理系統、生產與作業管理、專案管理 

電話:02-2601-5310  分機2463

傳真:02-2603-0750  

E-mail: 096007@mail.hwu.edu.tw